• Indirizzo: Via Sammartino n° 93, 90141 - Palermo (PA).